Ανακοίνωση ΑΠΘ Μάϊος 2005

Ανακοίνωση: Συνέδριο Γλωσσολογίας (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2005)

 

Εφαρμογή διδακτικού υλικού
για το γλωσσικό μάθημα της Ε΄ Δημοτικού
Άννα Ιορδανίδου, Αναστασία Αναστασοπούλου, Γιάννης Γαλανόπουλος, Γιάννης Δρυς, Αναστασία Ευσταθίου, Άννα Κόττα, Ηλιάννα Πέττα, Βλασσούλα Σοφιανοπούλου, Πέτρος Χαλικιάς

Η ανακοίνωση αναφέρεται στην εφαρμογή διδακτικού υλικού για το γλωσσικό μάθημα της Ε΄ Δημοτικού το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της συγγραφής των νέων σχολικών βιβλίων (προκήρυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2003). Η ομάδα των εισηγητών περιλαμβάνει α) ερευνητές εκπαιδευτικούς που αποτέλεσαν τη συγγραφική ομάδα που επιλέχθηκε για την Ε΄ Δημοτικού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μετά από αξιολόγηση δειγμάτων γραφής και β) ερευνητές εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν με τους συγγραφείς στην εφαρμογή του υλικού σε σχολικές τάξεις.
 
Παρά το γεγονός ότι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είχε προβλεφθεί μόνο εξωτερική αξιολόγηση από κριτές και όχι δοκιμασία του υλικού σε τάξεις, η συγγραφική ομάδα έκρινε απαραίτητη αυτή τη δοκιμασία, ακόμα και σε άτυπη μορφή. Σχεδιάστηκε, επομένως, μια «έρευνα δράσης», ως προγραμματισμένη δράση η οποία εμπλέκει τους συμμετέχοντες, υπόκειται συστηματικά σε παρατήρηση, κριτικό στοχασμό και αλλαγή και η οποία περιλαμβάνει εφαρμογή, διαμορφωτική αξιολόγηση, επανατροφοδότηση, επανασχεδιασμό και νέα εφαρμογή. Βλ. ενδεικτικά: Carr, W. & Kemmis, S. (1997), Wallace, M. J. (2000).
 
Το διδακτικό υλικό σχεδιάστηκε ώστε να περιέχει κείμενα και δραστηριότητες που εντάσσονται στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το δημοτικό σχολείο, και συγκεκριμένα για την Ε΄ Δημοτικού. Βασική επιδίωξη είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη λόγου και είδη κειμένων, και μέσα στο πλαίσιο αυτό να γίνει δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος (κειμενοκεντρική – επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας). Οι δραστηριότητες που προτείνονται αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της οργάνωσης κάθε είδους κειμένου, τη λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και τον τρόπο δόμησης της κειμενικής συνοχής και οδηγούν το/τη μαθητή/μαθήτρια να αντιληφθεί τη σχέση ανάμεσα στην πρόθεση του συντάκτη του κειμένου και στα γλωσσικά μέσα που απαιτούνται για το ανάλογο με την πρόθεση αποτέλεσμα. Βλ. ενδεικτικά: Johnson, K. (1982), Knapp, P. & Watkins M. (1994), Littlefair, A. (1990), McCarthy, M. & Carter, R. (1994).

Το διδακτικό υλικό σχεδιάστηκε από τους συγγραφείς ως δείγμα εργασίας που ο/η δάσκαλος/δασκάλα μπορεί να χειριστεί ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες της τάξης του/της. Η αξιολόγηση του παραγόμενου από τους/τις μαθητές/μαθήτριες λόγου ορίστηκε ως διαγνωστική και διαμορφωτική-συνεχής, με έμφαση στη διαδικασία κατάκτησης και διαχείρισης της γνώσης.

Σκοπός της έρευνας δράσης ήταν να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί το διδακτικό υλικό ως προς την αποτελεσματικότητα υλοποίησης των στόχων του και να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις στα κείμενα, στη διατύπωση και στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων. Η αξιολόγηση στηρίχθηκε σε συνδυασμό ποιοτικής και ποσοτικής  ανάλυσης, με βάση τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τους/τις μαθητές/μαθήτριες και από τους διδάσκοντες παρατηρητές.
 
Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται και σχολιάζονται αποσπάσματα του διδακτικού υλικού κατά την αρχική φάση συγγραφής του, δείγματα  προφορικού και γραπτού λόγου μαθητών/μαθητριών κατά τη διάρκεια των διδακτικών εφαρμογών, ανάλυση λαθών, σημειώσεις (ημερολόγιο) των ερευνητών εκπαιδευτικών, αποσπάσματα  του διδακτικού υλικού κατά την τελική φάση συγγραφής του –μετά από τις αλλαγές που προέκυψαν από τις διδακτικές εφαρμογές– και ευρήματα  από τη δοκιμασία του διορθωμένου-αναθεωρημένου υλικού.

 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Carr, W. & Kemmis, S. (1997) Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία – Εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης, Θεσσαλονίκη: Κώδικας, μτφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου, Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη.
Johnson, K. (1982), Communicative Syllabus Design and Methodology, Oxford, Pergamon Press.
Knapp, P. & Watkins, M. (1994), Context – Text – Grammar, Australia: Text Productions.
Littlefair, A. (1990), Reading all types of writing, Open University Press.
McCarthy, M. & Carter, R. (1994), Language as Discourse: Perspectives for Language Teaching, London: Longman.
Wallace, M. J. (2000), Action Research for Language Teachers, Cambridge University Press.


 

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.