Αξιολόγηση ως Παιδαγωγική Πράξη, Π.Ε.Κ. 2003

Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο. Ενιαία αντιμετώπιση μαθημάτων του Curriculum στο Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Θεμελιώδεις Παιδαγωγικές –Διδακτικές αρχές:

 

Ο Εποικοδομητισμός 
Η Ενεργητική Μάθηση
Περιβάλλον Γραμματισμού- «Ώρα Γραμματισμού»
Σχέδια εργασίας –Μέθοδος project.
Διαθεματικότητα –Διεπιστημονικότητα

Στόχος της παιδευτικής διαδικασίας η:
1.Ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού
2.Ομαλή κοινωνικοποίησή του
3.Γνωριμία του με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον

Αξιολόγηση είναι παιδευτική διαδικασία, είναι διαρκής και ενσωματωμένη στην καθημερινή διδακτική πρακτική.

Σκοπός της η ανατροφοδότηση της παιδευτικής διαδικασίας

Στόχος της η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Μορφές αξιολόγησης:

Διαγνωστική -Συνεχής
Ανίχνευση επίπεδου γλωσσομάθειας των αλλόγλωσσων.
Διαμορφωτική
Τελική αξιολόγηση

Χαρακτηριστικά στοιχεία της αξιολόγησης:
Ο σχεδιασμός
Ο προγραμματισμός και
Η εφαρμογή στην τάξη
Τι λαμβάνουμε υπόψη στην αξιολόγηση;

Τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού
Την ταχύτητα μάθησης και τις διαφορές στον τρόπο του μανθάνειν
Τις ψυχοπνευματικές, γνωστικές ικανότητες του παιδιού
Το οικογενειακό (μορφωτικό) περιβάλλον
Τα παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΑ, Αλλόγλωσσα)
Το εκπαιδευτικό υλικό μας και τη μεθοδολογία που ακολουθούμε

Με ποιον τρόπο αξιολογούμε:

Μαζί  με τον μαθητή την παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου του, τα έργα του (εικόνες, ζωγραφιές).
Αυτο-αξιολόγηση, ετερο-αξιολόγηση, σε ζεύγη μαθητών ή στο πλαίσιο ομάδας.
Μέσα από συζήτηση για την αποτελεσματικότητα/ καταλληλότητα της γλωσσικής παραγωγής:
Οι μαθητές συζητούν μεταξύ τους και τοποθετούνται πάνω στις εργασίες τους. Οι μαθητές αξιολογούνται από τον διδάσκοντα προς την κατεύθυνση της περαιτέρω επιμέλειας του έργου τους.
Μέσα από ανακοίνωση/ παρουσίαση στην ομάδα.

Οι τεχνικές αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη:
την ηλικία
το μαθησιακό επίπεδο
τα βιώματα των παιδιών

Η νηπιαγωγός κρατά Ημερολόγιο όπου καταγράφει:

την πορεία των διδακτικών στόχων
τη μαθησιακή πορεία των μαθητών, τις δεξιότητές τους, τις κοινωνικές τους σχέσεις, την πρόοδό τους
σχεδιάζει νέες δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ομάδας των παιδιών
κάνοντας συγκρίσεις των έργων του παιδιού με χρονολογική διάταξη

Η νηπιαγωγός κρατά Ατομικό Φάκελο Εργασιών του παιδιού (Portfolio) δομημένο με χρονολογική σειρά  όπου:

συγκεντρώνει δείγμα των έργων του (όχι φύλλα εργασιών αξιολόγησης)
φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή του στις ομάδες
μαγνητοφωνημένες αφηγήσεις ή διαλόγους του
βιντεοσκοπημένη συμμετοχή του στην ομάδα ή σε δραστηριότητες
περιλαμβάνει τις σημειώσεις της για την μαθησιακή πορεία του παιδιού.

Η νηπιαγωγός συνεργάζεται με τους γονείς του παιδιού και:

τους ενημερώνει για την μαθησιακή του πορεία  σε τακτά χρονικά διαστήματα
συγκρίνει έργα παλιότερα και νεότερα και ενημερώνεται για αντιδράσεις του κ.ά.
συζητά τα προβλήματα που ενδεχομένως έχει εντοπίσει στο χώρο του σχολείου
εκφράζει τις απόψεις της συμβουλευόμενη την άτυπη έκθεση που έχει συντάξει για κάθε παιδί

Ποιος είναι ο ρόλος του γραπτού λόγου στο Νηπιαγωγείο;

Ο γραπτός λόγος εισάγεται δυναμικά στο Νηπιαγωγείο (Αναδυόμενος Γραμματισμός)
Γλωσσικές πράξεις- ανάλογα κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών προϊόντων που παράγουν τα παιδιά είναι α) η αποτελεσματικότητα και β) η αποδεκτότητα.

Γενίκευση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Αξιολόγησης στη διεθνή εκπαιδευτική σκηνή

Αναστασία Ευσταθίου
  
Επιμόρφωση στους δασκάλους-νηπιαγωγούς  των δημοτικών σχολείων της Πάτρας με θέμα: «Αξιολόγηση ως Παιδαγωγική Πράξη σε σχέση με το Διδακτικό Έργο», Π.Ε.Κ, 2003.

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.